Projekt - Łańcut

 

O projekcie

W naszym żłobku realizowany jest projekt pt. „Maluchy w żłobku- rodzice w pracy!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Wartość projektu: 1 037 478,62 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 857 478,62 zł.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny
Ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom/opiekunom prawnym(r/o) dzieci w wieku do lat 3 z terenu powiatu łańcuckiego poprzez utworzenie i utrzymanie 30 miejsc opieki żłobkowej.

Okres realizacji projektu: od 26.02.2018 do 29.02.2020 r.

 Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 785 195 063

Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które  zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  1. Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3:
  1. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat/ zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia.
  2. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez rodzica/opiekuna prawnego udziału w projekcie
  3. Zamieszkiwanie na terenie powiatu łańcuckiego.

Dodatkowe punkty będą przyznawane:

  1. Niepełnosprawność kandydata, drugiego rodzica/op. pr., dziecka, rodzeństwa – 10 pkt
  2. Wielodzietność – 5 pkt
  3. Samotne wychowywanie dziecka – 5 pkt
  4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 5 pkt
  5. Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo – 5 pkt

Do pobrania: 

Zapytania ofertowe

Wyposażenie żłobka
W związku z szacowaniem wartości zamówienia zapraszam do składania formularzy szacowania wartości zamówienia do dnia 10.08.2018 r. na adres: poczta@tygrysek-rak.pl lub w biurze projektu Rakszawa 350A, 37-111 Rakszawa .

Do pobrania: