Projekt - Tygryski na start

O projekcie

W naszym przedszkolu realizowany jest projekt pt. „Tygryski na start!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Wartość projektu: 448 000,00 zł.

Dofinansowanie projektu z UE: 380 800,00 zł.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego poprzez:

 1. Utworzenie 30 nowych miejsc w prywatnym przedszkolu „Tygrysek” w Łańcucie dla dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie pow. łańcuckiego, w tym Gminy Łańcut.
 2. Wyposażenie i dostosowanie bazy dydaktycznej do potrzeb dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami.
 3. Poszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia wg. zdiagnozowanych deficytów.
 4. Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 1 nauczyciela w okresie do 31-08-2020 r.

Okres realizacji projektu: od 14.12.2018 do 31.08.2020 r.

Wszystkich zainteresowanych rodziców/opiekunów prawnych zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 785 195 063

Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

 1. Zamieszkują na terenie powiatu łańcuckiego.
 2. Dziecko osiągnęło wiek przedszkolny w rozumieniu ustawy Prawo oświatowe.

Dodatkowe punkty będą przyznawane za:

 1. Niepełnosprawność kandydata i/lub rodzica/opiekuna prawnego i/lub rodzeństwa 2 pkt.
 2. Wielodzietność rodziny kandydata 1 pkt.
 3. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 pkt.
 4. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 1 pkt.
 5. Sytuacja materialna (dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej 1 pkt.

Do pobrania: