Projekt - Łańcut

 

O projekcie

W naszym żłobku realizowany jest projekt pt. „Maluchy w żłobku- rodzice w pracy!” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII Regionalny rynek pracy Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Wartość projektu: 1 037 478,62 zł.
Dofinansowanie projektu z UE: 857 478,62 zł.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny
Ułatwienie powrotu na rynek pracy 30 rodzicom/opiekunom prawnym(r/o) dzieci w wieku do lat 3 z terenu powiatu łańcuckiego poprzez utworzenie i utrzymanie 30 miejsc opieki żłobkowej.

Okres realizacji projektu: od 26.02.2018 do 29.02.2020 r.

 Wszystkich zainteresowanych Rodziców zapraszamy do kontaktu tel. 785 195 063

Rekrutacja

Do uczestnictwa w rekrutacji uprawnione są osoby opiekujące się dziećmi do lat 3, które  zgłoszą chęć uczestnictwa w Projekcie poprzez wypełnienie i złożenie Formularza rekrutacyjnego oraz spełniają następujące kryteria rekrutacji:

  1. Status na rynku pracy rodzica/opiekuna prawnego opiekującego się dzieckiem do lat 3:
  1. Deklaracja chęci powrotu na rynek pracy rodzica/opiekuna prawnego do pracy, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat/ zarejestrowania się jako osoba bezrobotna/poszukująca pracy/podjęcia zatrudnienia.
  2. Wiek dziecka (mające ukończone co najmniej 20 tygodni na dzień rozpoczęcia przez rodzica/opiekuna prawnego udziału w projekcie
  3. Zamieszkiwanie na terenie powiatu łańcuckiego.

Dodatkowe punkty będą przyznawane:

  1. Niepełnosprawność kandydata, drugiego rodzica/op. pr., dziecka, rodzeństwa – 10 pkt
  2. Wielodzietność – 5 pkt
  3. Samotne wychowywanie dziecka – 5 pkt
  4. Objęcie dziecka pieczą zastępczą – 5 pkt
  5. Kandydat jest bezrobotny lub nieaktywny zawodowo – 5 pkt

Do pobrania: 

Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę uzupełniającą wyposażenia do Prywatnego Żłobka “Tygrysek”, ul. Podzwierzyniec 41A, 37-100 Łańcut
04-02-2020 r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Tygrysek S.C. Elżbietę Walawender i Marię Golenia na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.04.00-18-0019/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu przez Tygrysek S.C. Elżbietę Walawender i Marię Golenia pn. „Maluchy w żłobku- rodzice w pracy!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.07.04.00-18-0019/18-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie. Rozstrzygnięte została zapytanie ofertowym nr 1/2020 na dostawę uzupełniającą wyposażenia do Prywatnego Żłobka “Tygrysek”, ul. Podzwierzyniec 41A, 37-100 Łańcut. Uprzejmie informujemy, że została wybrana oferta firmy Moje Bambino, ul Graniczna 46, 93-428 Łódź, która zaoferowała najniższą cenę.

Oferty odrzucone:

Hegemonia Sp. z o.o. 80-807 Gdańsk, ul. Biegańskiego 10/26 została odrzucona ze względu na niekompletność oferty.

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Rivagis Paweł Król, ul. Krańcowa 1, 82-500 Kwidzyn została odrzucona ze względu na niekompletność oferty.

Dokumenty do pobrania: